Mechanic repairing a mountain bike

Mechanic repairing a mountain bike in a workshop